viedoklis

NEPIECIEŠAMAS KARDINĀLAS REFORMAS.

Latvija ir tik dziļā bedrē, ka ar vienkāršām manipulācijām ar neapliekamo minimumu no tās izkļūt nespēsim. Mūsu nodokļu sistēma ir nevajadzīgi sarežģīta un nav ražošanas attīstību veicinoša. Tāpēc ir nepieciešamas nodokļu sistēmas kardinālas reformas. Nekavējoties ir jālikvidē jebkāds darba spēka nodoklis. No algas ir izdarāmas tikai iemaksas strādājošā pensijas fondā. Tā rezultātā zudīs vajadzība maksāt […]

NEPIECIEŠAMAS KARDINĀLAS REFORMAS. Lasīt tālāk »

PĒDĒJAIS LAIKS ATBRĪVOTIES NO PARTIJU JŪGA.

Tautieti! Ir pēdējais laiks atbrīvoties no Tautas varu uzurpējušo politisko partiju jūga. Korupcija, visatļautība, finanšu līdzekļu izsaimniekošana, deputātu un valsts amatpersonu patvaļa pieņemot prettautiskus likumus un lēmumus ir novedusi tautu izmisumā. Saeimā sēdošo politisko partiju realizēto “Veiksmes stāstu” dēļ vairāki simti tūkstoši Latvijas iedzīvotāju bija spiesti pamest Latviju iztikas meklējumos. Lūdzu Jūs uzmanīgi iepazīties ar

PĒDĒJAIS LAIKS ATBRĪVOTIES NO PARTIJU JŪGA. Lasīt tālāk »

AICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM!

AICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM, KURI CIENA SAVUS LĪDZCILVĒKUS UN GODĀ TĒVZEMI! Atjaunotās neatkarības laikā Latvija ir zaudējusi ap 30% iedzīvotāju. Otrā pasaules kara laikā Latvija no katriem trim iedzīvotājiem zaudēja vienu. Iznāk, ka šajos neatkarības gados Latvija ir zaudējusi apmēram tikpat daudz iedzīvotāju, cik Otrā pasaules kara laikā! Aptaujas liecina, ka uz ārzemēm labprāt dotos dzīvot

AICINĀJUMS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM! Lasīt tālāk »

KĀ PAREIZI PIEMĒROT PVN?

PVN raksturojumā ir teikts – Šis ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā un to reāli samaksā preces vai pakalpojuma galīgais patērētājs.  PVN tiek uzskatīts par nodokli, kas neskar uzņēmēju, jo netiek piemērots uzņēmējdarbības veikšanas procesā.  Nodokļa piederību netiešo nodokļu grupai nosaka tā netiešā maksāšanas kārtība, jo nodokli reāli maksā kā preces vai

KĀ PAREIZI PIEMĒROT PVN? Lasīt tālāk »

LATVIJA IR VIENĪGĀ VIETA PASAULĒ.

Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu tauta var izdzīvot un attīstīties. Tas ir Latvijas valsts izveidošanas un pastāvēšanas pamatmērķis un galvenā jēga. Minētā pamatmērķa realizēšanu latviešu tauta ir deleģējusi valsts pārvaldes institūcijām. Taču, lai valsts pārvalde svēti pildītu šo svarīgāko uzdevumu, ikviena latviešu tautas pārstāvja pienākums ir kontrolēt valsts pārvaldes institūciju amatpersonu darba atbilstību

LATVIJA IR VIENĪGĀ VIETA PASAULĒ. Lasīt tālāk »

KĀPĒC VAJADZĪGS NACIONĀLISMS?

(Pārpublicēts no avīzes “Latvietis Latvijā” saīsināti) Šis in­stinkts vis­vai­rāk iz­pau­žas tau­tas dzī­ves eks­trē­mos ap­stāk­ļos un it se­viš­ķi ap­stāk­ļos, kad ap­drau­dē­ta ir tau­tas pas­tā­vē­ša­na nā­kot­nē. Tā­dos ap­stāk­ļos tau­tas ar­he­tips no­sa­ka vi­su tau­tas gri­bu un ap­zi­ņu. Arī tad, kad tau­tas pas­tā­vē­ša­na ne­tiek ap­drau­dē­ta, na­ci­onā­lisms ir paš­vēr­tī­ba, jo na­ci­onā­lisms ir ko­pī­bas un vien­prā­tī­bas ap­zi­ņa. Tas pre­tsta­tā so­ci­ālis­mam ne­aici­na šķi­ras uz

KĀPĒC VAJADZĪGS NACIONĀLISMS? Lasīt tālāk »

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI!

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI! Politika, kuru, sākot ar 1991.gadu, realizēja un turpina realizēt deputāti un atbildīgās valsts amatpersonas, ir prettautiska. Tā nekad nav veicinājusi un arī tagad neveicina tautas labklājības izaugsmi un nenodrošina Latvijas iedzīvotājiem elementārās sociālās garantijas. Īstenībā tā ir Latvijas iedzīvotāju pazemošana.  Šīs bezatbildīgas politikas rezultātā ir katastrofāli palielinājies Latvijas parāds un ir izveidojusies

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI! Lasīt tālāk »

ZINĀTNIEKI MEKLĒ 4. ATMODAS FORMULU.

Zinātnieki meklē 4. Atmodas formulu, kura ir jau ierakstīta Satversmē! Tie, kam ir bail vai vienkārši negrib ziedot daļu savas dzīves tautas interešu aizsardzībai un Tēvzemes labklājībai, vienmēr atradīs iemeslus neko nedarīt un meklēs visādas maģiskas formulas, tai skaitā arī 4. Atmodai. Pamatformulu nevajag meklēt, tā ir ierakstīta Satversmē – I nodaļa. Vispārējie noteikumi 2.

ZINĀTNIEKI MEKLĒ 4. ATMODAS FORMULU. Lasīt tālāk »

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM?

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM? (Pārpublicēts no avīzes “Latvietis Latvijā” saīsināti) Na­ci­onā­lisms sa­stāv no di­viem kom­po­nen­tiem – ie­dzim­tā un ie­audzi­nā­tā. Tā­pēc na­ci­onā­lis­mam ir ne ti­kai bi­oģe­nē­tisks, bet arī so­ci­āls pa­mats un tas spēj re­ali­zē­ties ti­kai no­teik­tos so­ci­ālos ap­stāk­ļos, no ku­riem kā gal­ve­no var mi­nēt audzi­nā­ša­nu ģi­me­nē un sko­lā. Sa­vu­kārt na­ci­onā­la­jā audzi­nā­ša­nā un na­ci­onā­lās kul­tū­ras sa­gla­bā­ša­nā sva­rī­gi ir tā sau­ktie

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM? Lasīt tālāk »

Scroll to Top