NEPIECIEŠAMAS KARDINĀLAS REFORMAS.

Nepieciešamas kardinālas reformas.Latvija ir tik dziļā bedrē, ka ar vienkāršām manipulācijām ar neapliekamo minimumu no tās izkļūt nespēsim. Mūsu nodokļu sistēma ir nevajadzīgi sarežģīta un nav ražošanas attīstību veicinoša. Tāpēc ir nepieciešamas nodokļu sistēmas kardinālas reformas.

Nekavējoties ir jālikvidē jebkāds darba spēka nodoklis. No algas ir izdarāmas tikai iemaksas strādājošā pensijas fondā. Tā rezultātā zudīs vajadzība maksāt daļu algas aploksnēs un samazināsies ēnu ekonomika, ar kuru šīs aplokšņu algas nopelnīt. Palielinoties cilvēkiem reāli saņemtai algai, palielināsies viņu pirktspēja un daļa līdzekļu nonāks atpakaļ valsts budžetā PVN nodokļa veidā. Strauji samazināsies bezdarbs. Sāksies reemigrācija.

Ir jāpārskata sevišķi lielo pensiju saņēmēju loks un pensijas atbilstība konkrētā cilvēka iemaksām pensiju fondā. Ir jānosaka maksimālā pensija un jārada iespēja atsevišķiem cilvēkiem par sevišķiem nopelniem piešķirt personālo pensiju.

Lauksaimniecībā jāatjauno katrai saimniecībai individuāli piemērots Zemes nodoklis, kā vienīgais maksājamais nodoklis laukos.   Lai to realizētu ir jārada visu zemnieku saimniecību datu bāze, kurā būtu norādīts saimniecības atrašanās vieta, lielums, tehniskais nodrošinājums un citi ražošanu ietekmējoši faktori. Izejot no šiem datiem ar koeficientu palīdzību datorizēti aprēķina katrai saimniecībai piemērotu maksājamo nodokli. Tas ievērojami palielinās ieņēmumus no lauksaimniecības, jo samazināsies ēnu ekonomika, kura rodas produkciju pārdodot neoficiāli. Lauksaimniecisko ražošanu vadītu Ražošanas pārvalde pašreizējo institūciju vietā.

Ir jāatjauno mūsu valsts iekšzemes tirgus pašu ražotās kā pārtikas tā arī nepārtikas preču realizācijai. Tam būtu jābūt bezpeļņas organizācijai.

Ir jāatjauno Mežsaimniecības, Jūrniecības un Celtniecības ministriju darbība. Tā rezultātā ierēdņu skaits nepalielināsies, drīzāk otrādi, jo pašreizējo ierēdņu darbība tiks labāk kontrolēta un pārraudzīta pa vertikāli. Celtniecības jomā jāpalielina kontrole par drošiem darba apstākļiem celtniecībā. Jākontrolē veikto darbu atbilstība projektiem. Jāpalielina naudas plūsmas kontrole veicot celtniecības darbus. Jūrniecības ministrijai ir jāpārņem un jākontrolē ostu darbība un jākontrolē kravu plūsma tajās. Mežsaimniecības ministrijai ir jāseko līdz mežu racionālai un pareizai izmantošanai. Ir jāpārtrauc mežu masveida izciršana un intensīvi jāsāk to atjaunošana.

Ir jāpārtrauc VARAM darbība, kā sevi neattaisnojoša. Vidi aizsargāsim veicot videi saudzīgu visa veida saimniecisko darbību. To varētu kontrolēt Vides aizsardzības departaments pie Ekonomikas ministrijas. Reģionus attīstīsim galvenokārt piešķirot tiem nodokļu atlaides.

Ir jāpārskata PVN tipa nodokļa piemērotība Latvijas apstākļiem. Jo PVN ir viens no dārgākajiem nodokļiem no administrēšanas un saistību izpildes viedokļa. Ir liels operāciju skaits, liels dokumentu apjoms un pastāvīgas kontroles nepieciešamība. Šo nodokli skaitot klāt pie preču cenas, samazinās konkurences iespējas. Tā vietā ir atjaunojams 1990. gada 20. decembrī toreizējās AP pieņemtais bruto peļņas nodoklis.

Ir jānodrošina iedzīvotājiem brīvi saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību un obligātu bezmaksas vidējo izglītību.

Importējam elektroenerģiju. Uzsākam sarunas par Krievijas pilsoņu repatriāciju no Latvijas. Repatriantiem par labu atsakamies no kompensācijas par represēto Latvijas pilsoņu darbu Krievijas vergu nometnēs un par bojā gājušiem. Pie šo nosacījumu izpildes Latvijā var nebūt NATO karabāzes.

Paliekam NATO, ES un Eiro zonā. 

Jānis Labrencis 

2021.17.10.

Leave a Comment

Scroll to Top