PARTIJAS STATŪTI

Partijas statūti

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Partija “Tēvzemes mantojums”, (tālāk tekstā -“Partija”) – ir sociāli orientēta politiska partija, kas veic politisko darbību, piedalās Latvijas Republikas Saeimas, pašvaldību, kā arī Eiropas Parlamenta  vēlēšanās saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, partijas Statūtiem, Programmu un pastāvošo likumdošanu.

1.2. Partijas darbības teritorija ir Latvijas Republika.

1.3. Partija reģistrējama Latvijas Republikas politisko partiju reģistrā.

1.4. Partija ir juridiska persona ar savu  norēķinu kontu bankā,  zīmogu  un partijas nosaukumu, veidlapu un simboliku. Par simbolikas lietošanu lemj partijas Valde.

1.5. Partijas simbolika – zaļiem burtiem „Tēvzemes mantojums” un virs tā trīs zvaigznes dzeltenā krāsā.

2. Partijas mērķi un uzdevumi

2.1. Partijas darbības mērķi un uzdevumi ir:

2.1.1. Latvijas valsts un tās neatkarības nostiprināšana, Latviešu nācijas izdzīvošana savā etniskajā teritorijā,  latviešu tautas ekonomiskajām  interesēm  atbilstošas ekonomikas attīstīšana un tautas labklājības līmeņa celšana.

2.1.2. Izglītības, kultūras un zinātnes darba pilnveidošana un konsekvents darbs morālo vērtību atjaunošanai, jaunatnes patriotiskā audzināšana.

2.1.3. Latvijas Republikas pilsoņu interešu pārstāvniecība pašvaldībās, Saeimā un Eiropas Parlamentā.

3. Partijas darbības metodes

3.1. Mērķu sasniegšanai veic priekšvēlēšanu politisko aģitāciju, organizē piketus, mītiņus, demonstrācijas un citus sabiedriskus pasākumus, kā arī publikācijas plašsaziņas līdzekļos.

3.2. Sadarbojas ar līdzīgām politiskām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

3.3. Partijas darbība nav savienojama ar vēršanos pret LR un latviešu tautas interesēm.

3.4. Izdod savus laikrakstus, žurnālus, grāmatas, plakātus, uzņem un demonstrē TV filmas un izmanto jebkuru citu masu saziņas līdzekli savas darbības un mērķu atspoguļošanai.

4. Partijas biedri

4.1. Par partijas biedru var kļūt LR pilsonis vai LR pastāvīgi dzīvojošs Eiropas Savienības pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, atzīst šīs partijas Programmu un apņemas ievērot tās Statūtus. Persona vienlaikus nevar būt citas partijas biedrs.

4.2. Personas, kas vēlas kļūt par partijas biedru, aizpilda noteikta parauga iesniegumu, ko kopā ar vismaz 1 partijas biedra rekomendāciju, iesniedz Valdē.  Partijas Valde iesniegumu izskata ne vēlāk kā 1 mēneša laikā. Pretendents skaitās uzņemts partijā no tā brīža, kad Valde pieņēmusi attiecīgo lēmumu.

4.3. Lai izstātos no partijas, par to rakstiski jāpaziņo Valdei un jānodod biedra apliecība.

4.4. Izslēgt no partijas var ikvienu tās biedru par partijas Statūtu neievērošanu, darbošanos pret partijas Programmu, nepatiesu ziņu sniegšanu par sevi, kriminālnozieguma izdarīšanu, ja vairāk kā gadu neattaisnoti nemaksā biedra naudu, vai citu darbību, kas diskreditē partiju. Par biedra izslēgšanu lemj partijas Valde, ja par to nobalso ne mazāk kā puse no Valdes locekļu kopskaita. Izslēdzamam biedram jābūt uzaicinātam uz Valdes sēdi. Valdes lēmumu var pārsūdzēt kongresā.

4.5. Par partijas Valdes priekšsēdētāja, Valdes priekšsēdētāja vietnieka, Valdes locekļa un Revīzijas komisijas locekļa izslēgšanu lemj Kongress.

4.6. Partijas biedram ir tiesības:

4.6.1. Vēlēt un tikt ievēlētam jebkurā partijas amatā.

4.6.2. Saņemt informāciju, kas skar partijas darbu.

4.6.3. Izteikt priekšlikumus partijas programmas un uzdevumu veikšanai.

4.6.4. Piedalīties partijas pasākumos.

4.6.5. Paust savu viedokli par partijas vadītāju un atsevišķu tās biedru rīcību.

4.7. Partijas biedra pienākumi:

4.7.1. Pildīt partijas lēmumus un uzticētos pienākumus.

4.7.2. Propagandēt partijas mērķus un uzdevumus.

4.7.3. Maksāt ar Valdes lēmumu noteikto biedra naudu. Biedra nauda maksājama par periodu, kas nav lielāks par gadu. Saņemot partijas biedra personīgu rakstisku iesniegumu Valde katrā individuālā gadījumā var lemt par biedra naudas samazināšanu.

4.7.4. Paziņot Valdei par deklarētās dzīvesvietas adreses un citu biedru reģistram būtisku datu (uzvārds, pilsonība, telefons, e-pasts) maiņu.

Scroll to Top