PARTIJAS PROGRAMMA

 XXI. Apkārtējās vides aizsardzība un publiskās pieejas tiesības.

 1. Panākt ekosistēmai draudzīgu racionālu meža resursu un meža zemju apsaimniekošanu  lai saglabātu meža ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras funkcijas gan mūsu dienās, gan nākotnē.
 2. Risināt jautājumu par lauku vides (Mazo un vidējo zemnieku saimniecības, kuras ražo ekoloģiski tīrus pārtikas produktus) un Latvijas mazpilsētu saglabāšanu un attīstību (Atbalsts mazā un vidējā biznesa pārstāvjiem ražojošā sfērā Latvijas mazpilsētās).
 3. Veicināt aizsargājamo dabas teritoriju un Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
 4. Panākt efektīvu vidi saudzējošu atkritumu apsaimniekošanas metožu pielietojumu, panākt depozīta sistēmas izveidi stikla un  PET pudelēm un skārdenēm.
 5. Ir jāveido zinātniski pamatots līdzsvars starp lauksaimniecības zemju „zaļināšanas” un meliorēšanas apjomiem.
 6. Risināt jautājumu par gaisa piesārņojuma nodokļa noteikšanu transporta līdzekļiem, aprīkotiem ar iekšdedzes dzinējiem, kuri tiek izmantoti komerciālos nolūkos, ekskluzīviem transporta līdzekļiem, kuteriem, jahtām un gaisa transportam.
 7. Panākt ka ar likumiem tiek aizliegta citu valstu atkritumu ievešana Latvijā.
 8. Panākt ka likumos  tiek nostiprinātas publiskās pieejas tiesības ūdeņiem, mežiem, purviem.

 XXII. Sadarbība ar iedzīvotājiem un sabiedriskām organizācijām.

 1. Veicināt sabiedrisko organizāciju iesaisti ES fondu un citu finanšu līdzekļu sadales un efektīvā izlietojuma kontrolē.
 2. Iesaistīt tautiešus latviešu re-emigrācijas jautājuma risināšanā.
 3. Panākt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību valsts pārvaldes amatpersonu darba  atklātības kontrolē.
 4. Veicināt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedriskā dzīvē.
 5. Ciešā sadarbībā ar arodbiedrības organizācijām risināt darba ņēmēju problēmas.
 6. Ciešā sadarbībā ar pensionāru apvienībām risināt pensionāru problēmas.
 7. Panākt mērķtiecīgu atbalstu latviešiem dzīvojošiem ārvalstīs ar mērķi uzturēt viņu identitāti un saikni ar Latviju.

XXIII. Atpūta un fiziskā kultūra.

 1. Veicināt skolas vecuma bērnu un jaunatnes nodarbošanos ar fizisko kultūru.
 2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta iestāžu pārvaldību un finansēšanas kārtību.
 3. Veicināt aktīvas atpūtas un tūrisma infrastruktūras izveidi Latvijas novados.
 4. Veicināt skolas vecuma bērnu iesaisti Jaunsardzs kustībā un citās Latvijas jaunatnes organizācijās.

  Jūsu komentāri, labojumi, papildinājumi!

Scroll to Top