PARTIJAS PROGRAMMA

 XII. Aizsardzība.

 1. Panāksim obligātā militārā dienesta atjaunošanu un Zemessardzes (ZS) apakšvienību dislokāciju visā Latvijas teritorijā un personāla kvalitatīvu apmācību.
 2. Panāksim Latvijas apstākļiem atbilstošu NBS modernizāciju un kaujas spēju izaugsmi.
 3. Panākt ZS apakšvienību apbruņošanu ar moderniem prettanku un pretgaisa ieročiem. Aizsardzības budžetu izmantot tikai moderna nevis novecojuša bruņojuma iegādei.
 4. Panākt piešķirto finanšu un materiāltehnisko līdzekļu efektīvu izmantošanu aizsardzības jomā.
 5. Panākt ES līdzekļu piesaisti Latvijas austrumu robežas izbūvei, jo Latvijas austrumu robeža ir arī visas ES austrumu robeža.
 6. Iespēju robežās integrēsim Latvijas tautsaimniecību NATO militāri rūpnieciskajā kompleksā.
 7. Panākt Latvijas Aizsargu organizācijas (LAO) sadarbību Robežsardzi kārtības uzturēšanā un LR robežas kontrolē.
 8. Panākt Latvijas Aizsargu organizācijas (LAO) sadarbību ar Zemessardzes apakšvienībām Latvijas aizsardzības jomā.
 9. Veicināt Jaunsardzes kustības attīstību un atbalstīt  Latvijas pilsoņu patriotisko audzināšanu.
 10. Panākt iedzīvotāju izglītošanu civilās aizsardzības jautājumos.

XIII. Nodokļi.

 Progresīvā nodokļa principu piemērot ne tikai darba algām, bet arī ienākumiem no dividendēm un kapitāla pieauguma progresivitātes skalu nosakot pēc ģimenes (mājsaimniecības) ienākumiem. Katram nodokļa veidam (darba algas, īpašuma, peļņas, kapitāla)  visiem pastāvīgajiem  iedzīvotājiem (rezidentiem) jānosaka vienāds neapliekamais minimums.  Progresivitātes skalu jānosaka no visa veida ienākumu summas uz ģimenes (mājsaimniecības) locekli.

 1. Nodokļu sistēmai jānodrošina vienkāršība, taisnīgums un solidaritātes principa ievērošana, kā arī  jāveicina Latvijas iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā.
 2. Ieviest progresīvo nodokli visiem ienākumu veidiem un īpašumam. Progresivitātes skalu noteikt  saistītu ar kopējiem ienākumiem uz ģimenes (mājsaimniecības) locekli.
 3. Japanāk nodokļu sloga samazināšanu trūcīgajiem iedzīvotājiem.
 4. Ieviest nodokli luksus precēm (ekskluzīvas automašīnas, jahtas un gaisa transports).
 5. Saglabāt 9% likmi mikrouzņēmumu nodoklim.
 6. Noteikt 5% PVN likmi iedzīvotāju pamatvajadzības nodrošinošajiem produktiem un pakalpojumiem.
 7. Noteikt 5% PVN likmi medicīnas precēm un zīdaiņu produktiem.
 8. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli vienīgo mājokli, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 50 000 EUR un pirmos 2000 kvadrātmetrus zemes pie mājas. Nekustamiem īpašumiem , kuru kadastrālā  vērtība ir lielāka par 50000 EUR noteikt progresīvu nodokli.
 9. Pensijas, kas ir mazākas par minimālo algu, atbrīvot no ienākuma nodokļa. Pensijām, kas ir augstākas par vidējo darba algu tautsaimniecībā piemērot progresīvo ienākuma nodokli.
 10. Izstrādāt nepieciešamos likumdošanas aktus (sadarbībā ar citām ES valstīm) cīņai ar nodokļu slēpējiem ārzonās.
 11. Transporta nodokli iekļaut degvielas cenā.
 12. Panākt nodokļu nemaksātāju un ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu efektīvu realizēšanu.
 13. Jāpanāk birokrātiskā sloga samazināšanu mazajiem un individuālajiem uzņēmumiem.

 XIV. Finanses.

 1. Panākt valsts vienotu darba atalgojuma sistēmas ieviešanu, kurā ir iekļautas visas valsts amatpersonas, valsts uzņēmumu vadība un visas amatpersonas, kuras saņem darba algu no valsts budžeta. Latvijas bankas vadības atalgojumu iekļaut vienotajā atalgojumu sistēmā.Izmainīt likumu par Latvijas banku un bankas vadības atalgojumu iekļaut vienotajā atalgojumu sistēmā.
 2. Turpināt banku un citu finanšu uzņēmumu darbības kontroli, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska aizdevumiem, darījumiem ar atvasinātajiem vērspapīriem un kriptovalūtām.
 3. Veicināt krājaizdevumu sabiedrību sistēmas izveidi un attīstību.
 4. Panākt, ka valsts pārvaldes vadošās amatpersonas nevar saņemt atalgojumu par vairāku amatu pildīšanu.
 5. Panākt valsts pārvaldei, veselības aprūpei, kultūrai, izglītībai un drošības garantēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma rūpīgu kontroli.
 6. Risināt jautājumu par  minimālās algas līmeņa palielināšanu līdz iztikas minimumam.
 7. Panākt izmaiņas partiju finansēšanas likumā nosakot, ka ziedojumus partijas drīkst saņemt tikai no saviem partijas biedriem.
 8. Panākt lai valsts iestāžu un uzņēmumu, pašvaldību, un pensiju banku kontus apkalpo Valsts kase vai Latvijas pasts.
 9. Ierobežot ātro kredītu firmu darbību nosakot, ka procenti nedrīkst pārsniegt izsniegtā kredīta pamatsummu. Šis noteikums jāattiecina arī uz kolektoru (parādu piedzinēju) firmām. Kolektoru (parādu piedzinēju) firmu pakalpojumi jāapmaksā šo pakalpojumu pasūtītājam.
 10. Atbalstīt krājaizdevumu sabiedrību veidošanu.
 11. Izveidot vienotu atalgojuma sistēmu, kurā ir iekļautas visas valsts amatpersonas un valsts uzņēmumu vadība.
 12. Atcelt naudas balvas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem un samazināt maksimālo prēmiju lielumu no 75% uz 50% no mēnešalgas.

 XV. Izglītība.

 1. No valsts budžeta finansētajās izglītības iestādēs mācības notiek valsts valodā, mazākumtautību skolās skolēni papildus apgūst savu dzimto valodu, kultūru un vēsturi. Palielināsim finansējumu augstākajai izglītībai. Ieviest pasniedzēju vecuma cenzu augstskolās. Palielināt budžeta vietu skaitu augstskolās.
 2. Augstskolās nomainīt savā laikā padomju sistēmu slavinošo pasniedzēju kontingentu ar jauniem neatkarīgās Latvijas laikā izglītību ieguvušiem mācību spēkiem.
 3. Risināt jautājumu par konkurētspējīgas interešu un mūžizglītības (kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši Latvijas darba tirgus prasībām) pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem visas dzīves garumā.
 4. Valsts apmaksātās mācību iestādēs, sākot ar bērnu dārzu, pakāpeniski pāriet uz izglītību valsts valodā (izņemot ar nacionālās minoritātes kultūru saistītos mācību priekšmetos).
 5. Ieviest obligāto vidējo izglītību, tai skaitā obligāto profesionālo.
 6. Risināt jautājumu par latgaliešu valodas fakultatīvas apmācības nodrošināšanu visās Latgales skolās.Atbalstīt mazo lauku skolu saglabāšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai lai nodrošinātu bērnu izglītību vismaz līdz 4. klasei (ieskaitot).
 7. Apturēt skolu likvidāciju, jo tas ir pretrunā ar Latvijas atdzimšanas plāniem.
 8. Veicināt Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju starptautisko konkurētspēju. Pētnieciskos institūtus pievienot augstskolām.
 9. Lai nodrošinātu jaunāko zinātnisko atklājumu ieviešanu ražošanā nepieciešams izveidot atsevišķu tehnoloģiju pārneses atbalsta struktūrvienību.
 10. Nodrošināt bezmaksas izglītību tautsaimniecībai būtiskajās eksaktajās, dabas un inženierzinātņu specialitātēs.
 11. Veicināt skolu telpu racionālu izmantošanu vakaros kā sabiedriskās dzīves un pieaugušo izglītības centrus.

 XVI. Zinātne.

 1. Lai panāktu augstākas pievienotās vērtības produktu un modernu tehnoloģiju izstrādi ir jāatbalsta  Latvijas zinātnieku zinātniski pētniecisko un inovatīvo darbību.
 2. Panākt zinātnes finansējuma palielināšanu līdz 1,5% no IKP, kā to Latvijas valdība ir apsolījusi Eiropas komisijai, bet kas joprojām nepildās. Finansējuma prioritāte – starptautiski konkurētspējīgām pētniecības nozarēm.

  Jūsu komentāri, labojumi, papildinājumi!

Scroll to Top