PARTIJAS PROGRAMMA

I. Partijas darbības mērķis –  Sociāli taisnīga un latviska Latvija.

II.Partija uzskata, ka:

 1. Sociālā taisnīguma, solidaritātes, tiesiskuma principu konsekventa realizēšana  nodrošinās pakāpenisku visu LR iedzīvotāju dzīves līmeņa izaugsmi (vismaz līdz vidējam ES labklājības līmenim), stiprinās latviešu tautas nacionālo apziņu un LR valstiskuma pamatus tādējādi radot priekšnoteikumus Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un LR dzīvojošo tautu kultūras un tradīciju saglabāšanai.
 2. Latvijas valsts pārvaldes institūcijas ir tiesīgas pieņemt tikai tautas vairākuma interesēm atbilstošus likumus un lēmumus, kuri atbilst LR Pamatlikumam – Satversmei.
 3. Latviešu valodai ir jābūt par oficiālo Latvijā dzīvojošo tautu vienojošo saziņas valodu.

III.Partijas darba uzdevumi.

Lai panāktu  sociāli taisnīgas un latviskas Latvijas veidošanas uzsākšanu partija ir noteikusi sekojošas prioritātes:

 1. Valsts pārvaldes reforma – Samazināt ierēdņu skaitu atbilstoši ES vidējiem rādītājiem, likvidēt dublējošās pārvaldes institūcijas, panākt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību valsts pārvaldes amatpersonu darba atklātības kontrolē un valsts amatpersonu personīgās atbildības noterikšanu par pieņemtajiem lēmumiem.
 2. Nodokļu politikas pārskatīšana. Tai ir jāveicina Latvijas iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā, jānodrošina vienkāršības, taisnīguma un solidaritātes principa realizēšanu un jānodrošina efektīvu ēnu ekonomikas apkarošanu. Progresīvā nodokļa principa ieviešana iedzīvotāju ienākumiem un nodokļu sloga samazināšana trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem.
 3. LR tautsaimniecības nozaru zinātniski pamatotu/līdzsvarotu attīstību balstītu modernajās energotaupošajās tehnoloģijās un to konkurences spēju izaugsmi.
 4. Pietiekoša finansējuma piešķiršana bērnu dzimstību veicinošo pasākumu realizēšanai un re-emigrācijas veicināšanai. 
 5. 1918.g. 18.novembrī proklamētās LR netkarības pēctecības atjaunošana, 1922.g. pieņemtās LR Satversmes aizsardzība no nelikumīgajiem pārgrozījumiem un likumdošanas aktu, kuri neatbilst latviešu tautas vairākuma interesēm, pārskatīšana un politisko partiju ietekmes uz valsts pārvaldes darbu novēršana.
 6. Valsts pārvaldei, veselības aprūpei, kultūrai, izglītībai un drošības garantēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole.
 7. Latvijas iedzīvotāju labklājības izaugsme (ilgtermiņā tai ir jāsasniedz vismaz vidējo ES labklājības līmeni), sociālā taisnīguma un tiesiskuma principa konsekventai realizēšanai LR.

Minēto prioritāšu un tālāk uzskaitīto svarīgāko uzdevumu izpildes iespēja ir atkarīga no LR pilsoņu atbalsta partijai tās izvirzītā mērķa un definēto uzdevumu realizēšanā (tai skaitā partijas atbalsts  13. Saeimas vēlēšanās) un LR rīcībā esošo finansiālo, materiāltehnisko līdzekļu un cilvēkresursu apjoma, kurus ir jāizmanto maksimāli efektivā veidā.

Partija „Tēvzemes Mantojums” savā darbībā apņemas, ciešā sadarbībā ar Latvijas iedzīvotājiem, panākt efektīvu, caurskatāmu un racionālu valsts pārvaldei uzticēto resursu  izlietojumu.

Partija ir noteikusi svarīgākos uzdevumus, kuru realizēšana (Kopdarbībā ar Latvijas pilsoņu kopu) veicinās Latvijas valsts attīstību, vidusslāņa veidošanos Latvijā un  garantēs latviešu tautas stabilitāti:

IV. Valsts pārvalde.

 1. Valsts pārvaldei jānodrošina Latvijas suverenitātes, politiskās sistēmas demokratizācijas un Latvijas kā tiesiskas valsts stiprināšana.
 2. Ieviest mažoritāro (vai vismaz jaukto) vēlēšanu sistēmu ar vēlētāju tiesībām atsaukt deputātus, kuri nepilda vēlētājiem dotos solījumus.
 3. Panākt to, ka valsts prezidentu Saeimas deputāti ievēl atklātā balsojumā un to, ka pašvaldību vadītāji tiek ievēlēti tiešās vēlēšanās.
 4. Panākt valsts varas (likumdošanas, izpildvaras, tiesu varas) struktūru optimizāciju, atklātu, efektīvu, un caurspīdīgu valsts pārvaldes darbu un racionālu valsts institūciju finansējuma izlietošanu visu iedzīvotāju interesēs. Ieviest vienkāršu, efektīvu un atvērtu valsts pārvaldības sistēmu. Samazināt valsts pārvaldē strādājošo ierēdņu skaitu. Samazināt ministriju skaitu un tām pakļauto institūciju skaitu.
 5. Noteikt valsts amatpersonu personīgo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
 6. Panākt valsts un pašvaldības materiāltehnisko līdzekļu (autotransports, utt.) racionālas izmantošanas kontroles mehānisma izveidi un soda sistēmas ieviešanu valsts amatpersonām par valsts institūcijām, valsts uzņēmumiem, pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem piederošo materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu savtīgajiem nolūkiem;
 7. Panākt korupcijas, ēnu ekonomikas, „savējo piesegšanas” un „savējo bīdīšanas amatos” enerģisku un stingru apkarošanu.
 8.  Atcelt grozījumus likumā ‘’Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”,  kas paredz prasību likuma projekta iniciatoriem pašiem savākt ~150 000 parakstus. Atstāt spēkā agrāko prasību, kas paredzēja savākt 10 000 parakstus. Nav reāli savākt 150 000 parakstus.

 V. Tautsaimniecība.

Esošajos tirgus un ģeopolitiskajos apstākļos Latvijas ekonomikai svarīgi ir attīstīt rūpniecības nozares ar zemu enerģijas un izejvielu ietilpību – elektronika, optika, smalkmehānika, informācijas tehnoloģijas. 

Nodrošināt valsts garantētus kredītus uzņēmumiem augsto tehnoloģiju ieviešanai un produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanai.

Ir jānodrošina stingra  valsts regulatora kontrole monopoluzņēmumiem un iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošinošajiem uzņēmumiem.

 1. Visus Latvijas drošībai svarīgos stratēģiskos uzņēmumus saglabāt valsts īpašumā.
 2. Nodrošināt Latvijai piederošo meža zemju saglabāšanu valsts īpašumā un mežu un lauksaimniecības zemju vērtības pieaugumu.
 3. Iesaistīt Latvijas zinātniekus un kompetentus speciālistus  ekonomiski pamatotas valsts attīstības koncepcijas izstrādē.
 4. Risināt jautājumus par Latvijas ekonomikas konkurētspējas palielināšanu (uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, inovatīvu tehnoloģiju izmantošana).
 5. Veicināt ārvalstu investīciju piesaisti un ES fondu pieejamību Latvijas tautsaimniecības uzņēmumiem.
 6. Veicināt jaunu tehnoloģiju izmantošanu visās tautsaimniecības nozarēs panākot inovatīvu, efektīvu un lietderīgu dabas resursu izmantošanu un samazinot enerģijas patēriņu.
 7. Atbalstīt mazo un vidējo zemnieku saimniecību attīstību.
 8. Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu un netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību.
 9. Veicināt neapstrādāto lauksaimniecības zemju atgriešanu lauksaimnieciskās  ražošanas apritē.
 10. Veicināt mazo uzņemēju kooperācijas organizēšanu (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā).
 11. Panākt taisnīgākus – vidējam ES līmenim atbilstošus atbalsta maksājumus lauksaimniekiem.
 12. Panākt izmaiņas likumdošanas aktos, kas liegtu iespējas ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem (pretendenti ar ārzonu kapitālu) piedalīties valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos un konkursos.
 13. Panākt to, ka bezdarbnieku profesionālā pārorientācija ir nedalāmi saistīta ar darbaspēka (pēc profesijām) pieprasījumu reģionos un Latvijā kopumā.
 14. Veicināt Latvijas iedzīvotāju kooperācijas attīstību svarīgākajās dzīves jomās (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā).
 15. Nepieļaut noplicinošo mežsaimniecību. Meža resursu un meža zemju apsaimniekošana jāveic tā, lai saglabātu meža ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras funkcijas gan mūsu dienās, gan nākotnē.

  Jūsu komentāri, labojumi, papildinājumi!

Scroll to Top