PARTIJAS PROGRAMMA

VI. Enerģētika.

 1. Veicināt energoresursu piegādes avotu dažādošanu.
 2. Atbalstīt Latvijā pieejamo atjaunojamo energoresursu racionālāku izmantošanu, energoefektivitāti un energotaupību visās dzīves jomās.
 3. Saglabāt valsts īpašumu stratēģiskās enerģētikas nozarēs, regulējumu tirgiem, kur neveidojas konkurence.
 4. Atcelt subsīdijas nozarēs, kur veiksmīgi darbojas brīvais tirgus.
 5. Panākt elektroenerģijas tirgu kropļojošā obligātā iepirkuma apjomu un nosacījumu pārskatīšanu,  tarifos iekļautās OIK pamatotības un leģitimitātes izvērtēšanu.

VII. Transports.

 1. Atjaunot autoceļu fondu. Ienākumus no degvielas akcīzes ieskaitīt Valsts autoceļu fondā nevis izlietot valsts budžeta papildināšanai.
 2. Atbalstīt dzelzceļa elektrifikāciju.
 3. Risināt jautājumu par valsts un reģionālās nozīmes ceļu infrastruktūras sakārtošanu un šim nolūkam piešķirto finanšu līdzekļu efektivu izmantošanu.
 4. Nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību visām iedzīvotāju kategorijām tā lai visi iedzīvotāji varētu nokļūt darba, mācību, veselības aprūpes vietās un valsts iestādēs.
 5. Ieviest vienotu sabiedriskā transporta tīklu un tarifu visā valstī.
 6. Panākt racionālu budžeta līdzekļu izmantošanu ielu, ceļu remontiem, velo un gājēju ceļiņu izbūvei piesaistot ES līdzekļus.

VIII. Iekšlietas.

 1. Nodrošināt VP darbiniekiem iespēju iegūt akadēmisko izglītību atjaunojot Policijas akadēmijas darbību.
 2. Ieviest bargākas soda sankcijas par preču kontrabandu un kontrabandas preču tirdzniecību, nelegālā alkohola, narkotisko un psihotropo vielu tirdzniecību.
 3. Iesaistīt Latvijas pilsoņus sabiedriskās kārtības uzturēšanā un LR aizsardzības spēju stiprināšanā.
 4. Panākt Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes materiāl –tehniskā nodrošinājuma atbilstību izpildāmo uzdevumu mūsdienu izaicinājumiem.
 5. Panākt Latvijas Aizsargu organizācijas (LAO) sadarbību ar Valsts policiju (VP)
 6. Pārtraukt uzturēšanās atļauju izsniegšanu par nekustamā īpašuma iegādi.

 IX. Ārlietas.

 1. Neatbalstīsim Eiropas Savienības (ES) virzību uz unitāru valsti un Latvijas kā nacionālas valsts likvidāciju, kā arī dalību separātās vienošanās par ES kā valstu savienības destabilizāciju.
 2. Ir jāizmanto esošā ES līguma atruna par brīvprātīgu dalībvalstu bloka veidošanu un līdz ar to jāpārskata jautājums par ciešāku sadarbību ar Ziemeļvalstu bloka valstīm, tai skaita ārpolitikas jautājumos.
 3. ES fondu finansējuma piesaiste LR tautsaimniecības attīstībai.
 4. Risināt jautājumu par garantētu ikgadēju ES finanšu līdzekļu iedalīšanu Latvijas robežsardzei ES ārējās robežas kontroles uzlabošanai.
 5. Risināt jautājumu par ES finansējuma piesaisti Latvijas nepilsoņu (bijušās PSRS republiku iedzīvotāju) brīvprātīgās re-emigrācijas veicināšanai uz savām etniskām Dzimtenēm vai citām pasaules valstīm.
 6. Latvijas Republikas, kā Eiropas Savienības (ES) suverēnas dalībvalsts, lomas palielināšanai un Latvijas drošības un ekonomisko interešu aktīva pārstāvniecība ES institūcijās.
 7. Risināt jautājumu par ES fondu piesaisti jauniešu bezdarba mazināšanai.

 X. Likumdošana.

 1. Panākt to Latvijas likumu un normatīvo dokumentu , kuri neatbilst latviešu tautas interesēm, atcelšanu vai  precizēšanu.  (Pirmkārt – grozījumu likumā ‘’Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” atcelšana,  kas paredz prasību likuma projekta iniciatoriem pašiem savākt ~150 000 parakstus. Atstāt spēkā agrāko prasību, kas paredzēja savākt 10 000 parakstus).
 2. Eiropas sociālās hartas pantu, kas attiecas uz taisnīgu atalgojumu un ģimeņu tiesībām uz mājokli, ratificēšana.
 3. Panākt izmaiņas krimināllikumā (KL), ar kurām noteikt amatpersonu atbildību par pielaisto nolaidību vai noziedzīgu darbību, kuras rezultātā valsts ekonomikai un nodokļu maksātājiem ir radīti būtiski zaudējumi.
 4. Panākt izmaiņas KL – Noilguma nepiemērošana valsts pārvaldē pastrādātajiem noziegumiem (valsts pārvaldes institūcijām piešķirto finanšu līdzekļu un materiāltehnisko līdzekļu izsaimniekošana,  izšķērdēšana, piesavināšanās).
 5. Izstrādāt likumdošanas aktus, kuri ļaus valsts institūcijām stingri kontrolēt ārzonās reģistrētu uzņēmumu finanšu līdzekļu apriti LR teritorijā.
 6. Panākt izmaiņas likumdošanas aktos kuras ļaus valsts institūcijām stingri kontrolēt brīvostu, brīvo ekonomisko zonu un muitas noliktavu darbību.
 7. Panākt izmaiņas likumdošanas aktos kuras atļaus veikt valsts pārvaldes amatpersonu un valsts uzņēmumu vadītāju rotāciju ik pēc 5 gadiem.
 8. Rosināst izmaiņas likumdošanā, kuras ļaus atņemt pilsonību naturalizētiem pilsoņiem par svinīgā solījuma pārkāpšanu, par darbību Latvijas valstij naidīgajās organizācijās.

 XI. Tieslietas.

 1. Risināt jautājumu par tiesnešu, prokuroru, augsta ranga valsts amatpersonu disciplinārpārkāpumu izmeklēšanas sistēmas izveidi, kura spētu veikt objektīvu disciplinārpārkāpumu izmeklēšanu.
 2. Izstrādāt un ieviest maksātnespējas administratoru un tiesu izpildītāju uzraudzības sistēmu.
 3. Tiesu izpildītājam jābūt valsts amatpersonai un jāpakļaujas tikai likumam un tiesai.
 4. Normatīvajos aktos paredzēt iespēju publicēt informāciju, kurai ir liela sabiedriska nozīme, kad kriminālprocess ir izbeigts.
 5. Panākt prioritātes noteikšanu izskatāmām lietām darba un mājokļa tiesībās. Administratīvajā tiesā nodrošināt personas un iestādes vienlīdzību.
 6. Izstrādāt un ieviest maksātnespējas administratoru un tiesu izpildītāju uzraudzības sistēmu.
 7. Čekas maisu saturu darīt publiski pieejamu tūlīt un nekavējoties (izņemot viņā Saulē aizgājušo čekistu lietas).
 8. Panākt izmaiņas Krimināllikumā – noilguma nepiemērošana valsts pārvaldē pastrādātajiem noziegumiem (valsts pārvaldes institūcijām piešķirto finanšu līdzekļu un materiāltehnisko līdzekļu izsaimniekošana,  izšķērdēšana, piesavināšanās).

  Jūsu komentāri, labojumi, papildinājumi!

Scroll to Top