PARTIJAS PROGRAMMA

 XVII. Kultūra.

 1. Stiprināt latvisku kultūrvidi un identitāti. Kultūras finansēšanai novirzīt daļu no akcīzes nodokļa.
 2. Risināsim jautājumu par  nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanas un attīstības programmu izstrādi un nepieciešamā finansējuma apjoma piešķiršanu. Izstrādāt nemateriālās kultūras vērtību saglabāšanas un attīstības programmu.
 3. Atbalstīt pašdarbības kolektīvus reģionos/novados. Turpināt pastāvīgu materiālo atbalstu tautas mākslas radošajiem kolektīviem kultūras centros, nesasteigt sākušos pāreju uz projektu finansēšanas sistēmu.
 4. Veicināt augstas kvalitātes profesionālās kultūras pieejamību reģionos/novados.
 5. Nodrošināt kultūras un sporta infrastruktūras (bibliotēka , kultūras nami, sporta zāles, stadioni) pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem.
 6. Panākt valsts mērķtiecīgu atbalstu latviešu diasporai ārvalstīs, lai uzturētu tās identitāti un saikni ar Latviju.

 XVIII. Nacionālā politika.

 Par nacionālo minoritāti Latvijā ir atzīstamas tikai tās tautas, kurām nav sava valsts. Līdzšinējā sabiedrības integrācijas politika ir izgāzusies, jo pastāvošās politisko partiju valsts pārvaldes sistēmas realizētā politika paredz pamatiedzīvotāju – latviešu integrēšanu imigrantu kopienā ar svētkiem, televīziju, krievu valodas zināšanu prasībām darba vietās, vienveidīgo svešvalodu apmācību skolās (angļu un krievu, citas tikai elitārās skolās).

 1. Latviešu valodai ir jābūt par oficiālo Latvijā dzīvojošo tautu vienojošo saziņas valodu ne tikai valsts, bet arī privātajās struktūrās attiecībās ar klientiem. (Panākt latviešu valodas, kā vienīgās valsts valodas, pozīciju stiprināšanu visās dzīves sfērās.)
 2. Nepieļaut jaunu imigrantu uzņemšanu Latvijā, jo pamatnācija (latvieši) ir tikai nedaudz virs 60% no iedzīvotāju skaita. Liels cittautiešu īpatsvars ir drauds Latvijas drošībai un latviešu tautas nacionālai identitātei. Lai latviešu nācijas pastāvēšana nebūtu apdraudēta, tās īpatsvaram jābūt vismaz 75%.
 3. Veidot Latvijas iedzīvotājos valstiskās identitātes apziņu uz Latvijas kultūras mantojuma pamata.
 4. Risināt jautājumu par latviešu re-emigrāciju.
 5. Paralēli integrācijai ir jādibina Repatriācijas fonds, jo okupācijas laikā iebraukušajiem kolonistiem ir jāpiedāvā izvēle – integrācija latviešu sabiedrībā (nevis otrādi) vai repatriācija.
 6. Panākt lauku vides, mazpilsētu un mazo un vidējo zemnieku saimniecību saglabāšanu un attīstību. Atbalstīt mazā un vidējā biznesa pārstāvjus Latvijas laukos un mazpilsētās.

XIX. Sociālā politika.

 1. Eiropas sociālās hartas pantu, kas attiecas uz taisnīgu atalgojumu un ģimeņu tiesībām uz mājokli, ratificēšana. Atzīt par saistošiem un ratificēt Eiropas sociālās hartas 4., 30. un 31.pantu.
 2. Noteikt minimālo algu 60% apmērā no vidējas algas valstī.
 3. Noteikt, ka pensijas, kas ir zemākas par pusi no vidējās algas valstī nav apliekamas ar nodokli.
 4. Palielināt minimālo pensiju līdz 20% no vidējās algas valstī, kā to Latvijai iesaka OECD (pašlaik minimālā pensija sastāda 8% no vidējās algas).
 5. Piešķirt pietiekošu finansējumu bērnu dzimstības veicināšanai un aizbraukušo tautiešu atgriešanai dzimtenē.
 6. Rosināsim sniegt lielāku materiālo atbalstu un prasīsim nodokļu sloga samazināšanu daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāki bērni).
 7. Panākt pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām bērnudārzos.
 8. Veicināt auklīšu servisa bērnu uzraudzībai un Ģimenes atbalsta centru izveidi novados.
 9. Veicināt valsts garantēta kredīta piešķiršanu pirmā mājokļa iegādei jaunām ģimenēm.
 10. Mazināt jauniešu bezdarbu, veicinot jaunu darba vietu izveidi novados un pilsētās, piesaistot tam ES fondu finansējumu.
 11. Risināt jautājumu par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu visiem bērniem līdz 12.klasei.
 12. Veicināt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedriskā dzīvē.
 13. Ciešā sadarbībā ar arodbiedrības organizācijām risināt darba ņēmēju problēmas.
 14. Ciešā sadarbībā ar pensionāru apvienībām risināt pensionāru problēmas.
 15. Aizliegt radīt nelabvēlīgas sekas personām ar invaliditāti vai veselības traucējumiem gadījumos, kad nokavēti maksājumu termiņi, deklarāciju, pieteikumu, komunālo pakalpojumu skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņi u.c.
 16. Atzīt par kļūdu sasteigto mājokļu denacionalizāciju un privatizāciju ar ko faktiski tika leģitimizēta okupācijas laika mājokļu politika un nekavējoties sākt tās seku likvidēšanu.

 XX. Veselības aizsardzība.

 1. Ar likumu noteiksim finansējuma pieaugumu veselības aprūpei par 0,5% no IKP gadā līdz tas sasniedz vismaz 5% no IKP.
 2. Panāksim savlaicīgu un kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu un medikamentu pieejamību, panākt caurskatāmu veselības nozares finansējumu.
 3. Risināt jautājumu par sociāli neaizsargāto Latvijas iedzīvotāju valsts bezmaksas veselības aprūpi.
 4. Veicināt Latvijā ražotas veselīgas pārtikas izmantošanu (bērnudārzi, skolas).
 5. Pasargāt Latvijas iedzīvotājus no ģenētiski modificēto organismu radītajiem veselības riskiem.
 6. Ieviest e-veselību visā pilnībā – tā lai ārsts datu bāzē varētu redzēt pie kādiem ārstiem pacients ir bijis, kādi izmeklējumi un analīzes ir veiktas, kādas zāles izrakstītas.
 7. Ir jānosaka vecuma diapazons/kritēriji iedzīvotājiem, kuriem obligāti ir jāiziet pārbaude uz HIV un nekavējoties jāuzsāk inficēto cilvēku ārstēšana.
 8. Aizliegt pārtikas ražošanā izmantot veselībai kaitīgas vielas un aizliegt ievest veselībai kaitīgu pārtiku.

  Jūsu komentāri, labojumi, papildinājumi!

Scroll to Top