PARTIJAS STATŪTI

5. Partijas organizatoriskā uzbūve

5.1. Kongress.

5.1.1. Partijas augstākais lēmējs ir partijas biedru pārstāvju sapulce (Kongress).

5.1.2. Kongresam ir tiesības izskatīt un izlemt visus ar partiju saistītos jautājumus.

5.1.3. Kongress pieņem Programmu un Statūtus, kā arī izdara tajos papildinājumus un grozījumus.

5.1.4. Kongress ievēl Valdi, Valdes priekšsēdētāju, Valdes priekšsēdētāja vietnieku un Revīzijas komisiju uz diviem gadiem.

5.1.5. Kongress lemj par partijas pašlikvidāciju, apvienošanos ar citām politiskām partijām, nosaukuma maiņu un reorganizāciju.

5.1.6. Partijas Kongresu sasauc Valde, ne retāk kā vienu reizi gadā.

5.1.7. Revīzijas komisija ir tiesīga pieprasīt ārkārtas Kongresa sasaukšanu.

5.1.8. Partijas ārkārtas Kongresu jāsasauc  arī  pēc  ne  mazāk  kā   1/10   partijas  biedru  parakstīta  rakstiska pieprasījuma.

5.1.9. Partijas Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā 50% no izvirzīto pārstāvju (delegātu) skaita. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Ja uz balsošanu likti divi vai vairāki alternatīvi priekšlikumi un ja par to nenobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, atkārtoti tiek balsots par priekšlikumu, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu. Ja arī atkārtoti balsojot priekšlikums nav pieņemts, to noraida.

5.1.10. Pārstāvniecības normu Kongresam nosaka Valde.

5.2. Partijas Valde.

5.2.1. Partijas Valde ir pastāvīgi funkcionējoša vadības izpildinstitūcija.

5.2.2. Valdi 5 (piecu) cilvēku sastāvā ievēl kongress.

5.2.3. Partijas Valdes  sastāvā ietilpst:   Valdes  priekšsēdētājs, Valdes priekšsēdētāja vietnieks un Valdes locekļi.

5.2.4. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks atsevišķi pārstāv partiju attiecībās ar Latvijas Republikas institūcijām un ārvalstīs, fiziskām un juridiskām personām,  kā arī bez īpaša pilnvarojuma pauž partijas viedokli masu informācijas līdzekļos, publiskos pasākumos.

5.2.5. Pārējie Valdes locekļi pārstāv partiju savstarpēji kopīgi.

5.2.6. Partijas Valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Valdes locekļu pilnvaras stājas spēkā ar brīdi, kad Kongress apstiprina balsu skaitīšanas rezultātus un ir spēkā līdz brīdim, kad Kongress apstiprina jaunu  partijas Valdi.

5.2.7. Partijas Valde ir lemttiesīga, ja piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Valdes lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

5.2.8. Partijas Valde sanāk pašas noteiktos termiņos un laikos, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos. Revīzijas komisija ir tiesīga sasaukt ārkārtas valdes sēdi.

5.2.9. Partijas Valde:

–    Apstiprina  partijas  iespējamās  kandidatūras  Valsts prezidenta,  Ministru  prezidenta,  Ministru,   Valsts  kontroliera,  Rīgas  Domes un citu pašvaldību priekšsēdētāja,  viņa  vietnieka  un  izpilddirektora  amatiem,  kā  arī deputātu kandidātu sarakstus Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

–    Vada partijas darbu un koordinē no partijas biedriem ievēlēto Saeimas un pašvaldību deputātu un tās ieteikto amatpersonu darbību.

–    Pieņem lēmumus par svarīgiem politiskiem jautājumiem.

–    Valde pilnvaro personu, kas veic ierakstus partijas biedru reģistrā.

–    Atbrīvo no biedru maksas maksātnespējīgos partijas biedrus.

–    Lemj par partijas biedru uzņemšanu un izslēgšanu šajos statūtos paredzētajā kārtībā.

5.2.10. Ne mazāk kā puse Valdes locekļu var ierosināt Valdes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un Valdes locekļu pārvēlēšanu Kongresā.

5.2.11. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

5.2.12. Valde apstiprina partijas grāmatvedi un kasieri.

5.2.13. Valde pieņem algotus darbiniekus.

5.3. Valdes priekšsēdētājs:

5.3.1. Sasauc un vada Valdes sēdes.

5.3.2. Organizē Valdes darbu atbilstoši Programmas mērķiem un uzdevumiem

5.3.3. Paraksta Partijas dokumentus un lēmumus,

5.3.4. Pilnvaro partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai.

5.4. Partijas grupas.

5.4.1. Nepieciešamības gadījumā Partijas biedri var veidot struktūrvienības – grupas, kuras darbojas saskaņā ar valdes apstiprinātu nolikumu.

5.4.2. Grupā ir ne mazāk par trim biedriem.

5.4.3. Grupas augstākā lēmējinstitūcija ir grupas biedru sapulce. Sapulce no sava vidus ievēl grupas vadītāju. Grupas sapulce izvirza delegātus partijas Kongresam saskaņā ar Valdes noteiktajām pārstāvniecības normām.

5.4.4. Grupas sapulci sasauc grupas vadītājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.

5.4.5. Partijas grupai jāievēro partijas programma, stratēģija un taktika. Tai ir saistoši partijas vadošo institūciju lēmumi.

5.4.6. Partijas grupa veido savas darbības virzienus atbilstoši Partijas programmai, kongresa un valdes lēmumiem, ievērojot vietējos apstākļus, informē sabiedrību par Partijas mērķiem, darbību un aktivitātēm;

5.4.7. Partijas grupai ir tiesības iesniegt lēmumprojektus Partijas valdei un Kongresam.

5.4.8. Partijas grupai ir tiesības ieteikt Valdei kandidātus, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

5.4.9. Partijas grupai ir tiesības sastādīt un iesniegt Valdei apstiprināšanai deputātu kandidātu sarakstu atbilstošās pašvaldības vēlēšanām.

5.5. Partijas Revīzijas komisija

5.5.1. Partijas Revīzijas komisiju trīs biedru sastāvā ievēl Kongress atklātā balsošanā.
Ievēlēti ir tie biedri, kuri saņēmuši visvairāk balsu. Partijas Revīzijas komisijas biedru  pilnvaras  ir  spēkā,   kad  balsu   skaitīšanas  rezultātus  ir  apstiprinājis Kongress,   un  ir  spēkā  līdz  partijas  Revīzijas   komisijas   vēlēšanu   rezultātu apstiprināšanai nākamajā Kongresā.

5.5.2. Partijas Revīzijas komisija kontrolē partijas  saimnieciski  finansiālo  darbību, mantas un līdzekļu izlietošanas atbilstību partijas Statūtiem un Valdes lēmumiem.

5.5.3. Revīzijas komisija pirmajā sēdē no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētāju un sadala pienākumus.

5.5.4. Revīzijas komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no komisijas sastāva.

5.5.5. Revīzijas komisijas priekšsēdētājam ir tiesības piedalīties visos partijas un tās struktūrvienību pasākumos, tai skaitā partijas Valdes sēdēs arī tad, ja tās ir slēgtas.

5.5.6. Partijas Revīzijas komisija atskaitās partijas Kongresā un ne retāk kā reizi gadā partijas Valdē.

5.5.7. Politisko partiju likumā noteiktajos gadījumos Partijas saimniecisko un finansiālo darbību pārbauda zvērināts revidents. Zvērinātu revidentu pieaicina Valde uz 1 (vienu) gadu rīkojot cenu aptauju. Zvērināta revidenta atzinums par attiecīgās partijas finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams atskaitei Partijas Valdei, Kongresam un ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai.

Scroll to Top