PARTIJAS STATŪTI

6. Deputātu kandidātu izvirzīšanas kārtība

6.1. Kandidatūras Pašvaldības, Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanām ir tiesības izvirzīt jebkuram partijas biedram vai institūcijai.

6.2. Partijas Valde sagatavo Rīgas Domes, Saeimas un Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstus. Citu pašvaldību kandidātu sarakstus var sagatavot grupas, ja tādas ir organizētas vai Valdes locekļi un iesniegt Valdei apstiprināšanai.

6.3. Partijas Valde pieņem lēmumu par kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu vēlēšanu komisijās.

7. Partijas finanšu līdzekļi un to iegūšanas kārtība

7.1. Partijai ir sava manta un finanšu līdzekļi, ko veido:

7.1.1. Statūtos noteiktā biedru nauda.

7.1.2. Fizisko personu dāvinājumi un ziedojumi.

7.1.3. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības.

7.1.4. Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav pretrunā ar Valsts likumdošanu.

7.2. Partijas finanšu līdzekļi tiek izlietoti partijas mērķu sasniegšanai un realizēšanai.

8. Partijas pašlikvidācijas kārtība

8.1. Partiju  var likvidēt, ja  par to nolemj  Kongress  ar kvalificētu  (2/3) balsu vairākumu no klātesošo skaita.

8.2. Gadījumā, ja partijas biedru skaits ir mazāks par likumā noteikto, lēmumu par partijas darbības izbeigšanu pieņem Valde.

8.3. Partijai pašlikvidējoties, par tās mantu un naudas līdzekļu turpmāko piederību lemj partijas Valde.

9. Grozījumu izdarīšana statūtos.

9.1. Grozījumus Partijas statūtos izdara partijas Kongress. Tiesības ierosināt statūtu grozījumus ir valdei.

Partijas statūti apstiprināti partijas biedru pārstāvju sapulcē 2019.gada 11.maijā

Scroll to Top