DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

VIDES AIZSARDZĪBA

Vides aizsardzībaPanākt ekosistēmai draudzīgu racionālu meža resursu un meža zemju apsaimniekošanu, lai saglabātu meža ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras funkcijas gan mūsu dienās, gan nākotnē.

Risināt jautājumu par lauku vides (mazo un vidējo zemnieku saimniecības, kuras ražo ekoloģiski tīrus pārtikas produktus) un Latvijas mazpilsētu saglabāšanu un attīstību (atbalsts mazā un vidējā biznesa pārstāvjiem ražojošā sfērā Latvijas mazpilsētās).

Veicināt aizsargājamo dabas teritoriju un Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Panākt efektīvu vidi saudzējošu atkritumu apsaimniekošanas metožu pielietojumu, panākt depozīta sistēmas izveidi stikla un  PET pudelēm un skārdenēm.

Izveidot zinātniski pamatotu līdzsvaru starp lauksaimniecības zemju „zaļināšanas” un meliorēšanas apjomiem.

Risināt jautājumu par gaisa piesārņojuma nodokļa noteikšanu transporta līdzekļiem, aprīkotiem ar iekšdedzes dzinējiem, kuri tiek izmantoti komerciālos nolūkos, ekskluzīviem transporta līdzekļiem, kuteriem, jahtām un gaisa transportam.

Panākt, ka ar likumiem tiek aizliegta citu valstu atkritumu ievešana Latvijā.

Panākt, ka likumos  tiek nostiprinātas publiskās pieejas tiesības ūdeņiem, mežiem, purviem.

No topics were found here

Scroll to Top