DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

SOCIĀLĀ POLITIKA

Sociālā politikaEiropas sociālās hartas pantu, kas attiecas uz taisnīgu atalgojumu un ģimeņu tiesībām uz mājokli, ratificēšana. Atzīt par saistošiem un ratificēt Eiropas sociālās hartas 4., 30. un 31.pantu.

Noteikt minimālo algu 60% apmērā no vidējas algas valstī.

Noteikt, ka pensijas, kas ir zemākas par pusi no vidējās algas valstī nav apliekamas ar nodokli.

Palielināt minimālo pensiju līdz 20% no vidējās algas valstī, kā to Latvijai iesaka OECD (pašlaik minimālā pensija sastāda 8% no vidējās algas).

Piešķirt pietiekošu finansējumu bērnu dzimstības veicināšanai un aizbraukušo tautiešu atgriešanai dzimtenē.

Rosināsim sniegt lielāku materiālo atbalstu un prasīsim nodokļu sloga samazināšanu daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāki bērni).

Panākt pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām bērnudārzos.

Veicināt auklīšu servisa bērnu uzraudzībai un Ģimenes atbalsta centru izveidi novados.

Veicināt valsts garantēta kredīta piešķiršanu pirmā mājokļa iegādei jaunām ģimenēm.

Mazināt jauniešu bezdarbu, veicinot jaunu darba vietu izveidi novados un pilsētās, piesaistot tam ES fondu finansējumu.

Risināt jautājumu par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu visiem bērniem līdz 12.klasei.

Veicināt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedriskā dzīvē.

Ciešā sadarbībā ar arodbiedrības organizācijām risināt darba ņēmēju problēmas.

Ciešā sadarbībā ar pensionāru apvienībām risināt pensionāru problēmas.

Aizliegt radīt nelabvēlīgas sekas personām ar invaliditāti vai veselības traucējumiem gadījumos, kad nokavēti maksājumu termiņi, deklarāciju, pieteikumu, komunālo pakalpojumu skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņi u.c.

Atzīt par kļūdu sasteigto mājokļu denacionalizāciju un privatizāciju ar ko faktiski tika leģitimizēta okupācijas laika mājokļu politika un nekavējoties sākt tās seku likvidēšanu.

No topics were found here

Scroll to Top