DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

LIKUMDOŠANA

LikumdošanaPanākt to Latvijas likumu un normatīvo dokumentu, kuri neatbilst latviešu tautas interesēm, atcelšanu vai  precizēšanu.  (Pirmkārt – grozījumu likumā ‘’Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” atcelšana,  kas paredz prasību likuma projekta iniciatoriem pašiem savākt ~150 000 parakstus. Atstāt spēkā agrāko prasību, kas paredzēja savākt 10 000 parakstus).

Eiropas sociālās hartas pantu, kas attiecas uz taisnīgu atalgojumu un ģimeņu tiesībām uz mājokli, ratificēšana.

Panākt izmaiņas krimināllikumā (KL), ar kurām noteikt amatpersonu atbildību par pielaisto nolaidību vai noziedzīgu darbību, kuras rezultātā valsts ekonomikai un nodokļu maksātājiem ir radīti būtiski zaudējumi.

Panākt izmaiņas KL – Noilguma nepiemērošana valsts pārvaldē pastrādātajiem noziegumiem (valsts pārvaldes institūcijām piešķirto finanšu līdzekļu un materiāltehnisko līdzekļu izsaimniekošana,  izšķērdēšana, piesavināšanās).

Izstrādāt likumdošanas aktus, kuri ļaus valsts institūcijām stingri kontrolēt ārzonās reģistrētu uzņēmumu finanšu līdzekļu apriti LR teritorijā.

Panākt izmaiņas likumdošanas aktos, kuras ļaus valsts institūcijām stingri kontrolēt brīvostu, brīvo ekonomisko zonu un muitas noliktavu darbību.

Panākt izmaiņas likumdošanas aktos, kuras atļaus veikt valsts pārvaldes amatpersonu un valsts uzņēmumu vadītāju rotāciju ik pēc 5 gadiem.

Rosināt izmaiņas likumdošanā, kuras ļaus atņemt pilsonību naturalizētiem pilsoņiem par svinīgā solījuma pārkāpšanu, par darbību Latvijas valstij naidīgajās organizācijās.

No topics were found here

Scroll to Top