ZINĀTNIEKI MEKLĒ 4. ATMODAS FORMULU.

Zinātnieki meklē 4. Atmodas formulu, kura ir jau ierakstīta Satversmē! Tie, kam ir bail vai vienkārši negrib ziedot daļu savas dzīves tautas interešu aizsardzībai un Tēvzemes labklājībai, vienmēr atradīs iemeslus neko nedarīt un meklēs visādas maģiskas formulas, tai skaitā arī 4. Atmodai. Pamatformulu nevajag meklēt, tā ir ierakstīta Satversmē – I nodaļa. Vispārējie noteikumi 2. …

ZINĀTNIEKI MEKLĒ 4. ATMODAS FORMULU. Lasīt tālāk »

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM?

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM? (Pārpublicēts no avīzes “Latvietis Latvijā” saīsināti) Na­ci­onā­lisms sa­stāv no di­viem kom­po­nen­tiem – ie­dzim­tā un ie­audzi­nā­tā. Tā­pēc na­ci­onā­lis­mam ir ne ti­kai bi­oģe­nē­tisks, bet arī so­ci­āls pa­mats un tas spēj re­ali­zē­ties ti­kai no­teik­tos so­ci­ālos ap­stāk­ļos, no ku­riem kā gal­ve­no var mi­nēt audzi­nā­ša­nu ģi­me­nē un sko­lā. Sa­vu­kārt na­ci­onā­la­jā audzi­nā­ša­nā un na­ci­onā­lās kul­tū­ras sa­gla­bā­ša­nā sva­rī­gi ir tā sau­ktie …

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM? Lasīt tālāk »

Scroll to Top