KĀPĒC VAJADZĪGS NACIONĀLISMS?

(Pārpublicēts no avīzes “Latvietis Latvijā” saīsināti) Šis in­stinkts vis­vai­rāk iz­pau­žas tau­tas dzī­ves eks­trē­mos ap­stāk­ļos un it se­viš­ķi ap­stāk­ļos, kad ap­drau­dē­ta ir tau­tas pas­tā­vē­ša­na nā­kot­nē. Tā­dos ap­stāk­ļos tau­tas ar­he­tips no­sa­ka vi­su tau­tas gri­bu un ap­zi­ņu. Arī tad, kad tau­tas pas­tā­vē­ša­na ne­tiek ap­drau­dē­ta, na­ci­onā­lisms ir paš­vēr­tī­ba, jo na­ci­onā­lisms ir ko­pī­bas un vien­prā­tī­bas ap­zi­ņa. Tas pre­tsta­tā so­ci­ālis­mam ne­aici­na šķi­ras uz … Read more

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI!

AR ATBILDĪBU PAR TĒVZEMI! Politika, kuru, sākot ar 1991.gadu, realizēja un turpina realizēt deputāti un atbildīgās valsts amatpersonas, ir prettautiska. Tā nekad nav veicinājusi un arī tagad neveicina tautas labklājības izaugsmi un nenodrošina Latvijas iedzīvotājiem elementārās sociālās garantijas. Īstenībā tā ir Latvijas iedzīvotāju pazemošana.  Šīs bezatbildīgas politikas rezultātā ir katastrofāli palielinājies Latvijas parāds un ir izveidojusies … Read more

ZINĀTNIEKI MEKLĒ 4. ATMODAS FORMULU.

Zinātnieki meklē 4. Atmodas formulu, kura ir jau ierakstīta Satversmē! Tie, kam ir bail vai vienkārši negrib ziedot daļu savas dzīves tautas interešu aizsardzībai un Tēvzemes labklājībai, vienmēr atradīs iemeslus neko nedarīt un meklēs visādas maģiskas formulas, tai skaitā arī 4. Atmodai. Pamatformulu nevajag meklēt, tā ir ierakstīta Satversmē – I nodaļa. Vispārējie noteikumi 2. … Read more

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM?

KAS VAJADZĪGS NACIONĀLISMAM? (Pārpublicēts no avīzes “Latvietis Latvijā” saīsināti) Na­ci­onā­lisms sa­stāv no di­viem kom­po­nen­tiem – ie­dzim­tā un ie­audzi­nā­tā. Tā­pēc na­ci­onā­lis­mam ir ne ti­kai bi­oģe­nē­tisks, bet arī so­ci­āls pa­mats un tas spēj re­ali­zē­ties ti­kai no­teik­tos so­ci­ālos ap­stāk­ļos, no ku­riem kā gal­ve­no var mi­nēt audzi­nā­ša­nu ģi­me­nē un sko­lā. Sa­vu­kārt na­ci­onā­la­jā audzi­nā­ša­nā un na­ci­onā­lās kul­tū­ras sa­gla­bā­ša­nā sva­rī­gi ir tā sau­ktie … Read more

Scroll to Top