DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

PARTIJAS UZDEVUMI

Tēvzemes mantojums

Partijas darbības mērķis –  Sociāli taisnīga un latviska Latvija.

Partija uzskata, ka:

·     Sociālā taisnīguma, solidaritātes, tiesiskuma principu konsekventa realizēšana  nodrošinās pakāpenisku visu LR iedzīvotāju dzīves līmeņa izaugsmi (vismaz līdz vidējam ES labklājības līmenim), stiprinās latviešu tautas nacionālo apziņu un LR valstiskuma pamatus, tādējādi radot priekšnoteikumus Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un LR dzīvojošo tautu kultūras un tradīciju saglabāšanai.

·     Latvijas valsts pārvaldes institūcijas ir tiesīgas pieņemt tikai tautas vairākuma interesēm atbilstošus likumus un lēmumus, kuri atbilst LR Pamatlikumam – Satversmei.

·     Latviešu valodai ir jābūt par oficiālo Latvijā dzīvojošo tautu vienojošo saziņas valodu.

 

Partijas darba uzdevumi.

 

Lai panāktu  sociāli taisnīgas un latviskas Latvijas veidošanas uzsākšanu, partija ir noteikusi sekojošas prioritātes:

·     Valsts pārvaldes reforma – samazināt ierēdņu skaitu atbilstoši ES vidējiem rādītājiem, likvidēt dublējošās pārvaldes institūcijas, panākt Latvijas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību valsts pārvaldes amatpersonu darba atklātības kontrolē un valsts amatpersonu personīgās atbildības noteikšanu par pieņemtajiem lēmumiem.

·     Nodokļu politikas pārskatīšana. Tai ir jāveicina Latvijas iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā, jānodrošina vienkāršības, taisnīguma un solidaritātes principa realizēšanu un jānodrošina efektīvu ēnu ekonomikas apkarošanu. Progresīvā nodokļa principa ieviešana iedzīvotāju ienākumiem un nodokļu sloga samazināšana trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem.

·     LR tautsaimniecības nozaru zinātniski pamatotu/līdzsvarotu attīstību balstītu modernajās energotaupošajās tehnoloģijās un to konkurences spēju izaugsmi.

·     Pietiekoša finansējuma piešķiršana bērnu dzimstību veicinošo pasākumu realizēšanai un re-emigrācijas veicināšanai. 

·     1918.g. 18.novembrī proklamētās LR neatkarības pēctecības atjaunošana, 1922.g. pieņemtās LR Satversmes aizsardzība no nelikumīgajiem pārgrozījumiem un likumdošanas aktu, kuri neatbilst latviešu tautas vairākuma interesēm, pārskatīšana un politisko partiju ietekmes uz valsts pārvaldes darbu novēršana.

·     Valsts pārvaldei, veselības aprūpei, kultūrai, izglītībai un drošības garantēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole.

·     Latvijas iedzīvotāju labklājības izaugsme (ilgtermiņā tai ir jāsasniedz vismaz vidējo ES labklājības līmeni), sociālā taisnīguma un tiesiskuma principa konsekventai realizēšanai LR.

 

Minēto prioritāšu un tālāk uzskaitīto svarīgāko uzdevumu izpildes iespēja ir atkarīga no LR pilsoņu atbalsta partijai tās izvirzītā mērķa un definēto uzdevumu realizēšanā un LR rīcībā esošo finansiālo, materiāltehnisko līdzekļu un cilvēkresursu apjoma, kurus ir jāizmanto maksimāli efektīvā veidā.

Partija „Tēvzemes Mantojums” savā darbībā apņemas ciešā sadarbībā ar Latvijas iedzīvotājiem panākt efektīvu, caurskatāmu un racionālu valsts pārvaldei uzticēto resursu  izlietojumu.

 

Partija ir noteikusi svarīgākos uzdevumus, kuru realizēšana (kopdarbībā ar Latvijas pilsoņu kopu) veicinās Latvijas valsts attīstību, vidusslāņa veidošanos Latvijā un  garantēs latviešu tautas stabilitāti.

 

 

No topics were found here

Scroll to Top