DISKUSIJAS

DiskusijasPolitiskā partija “Tēvzemes Mantojums” aicina visus latviešus izpildīt savu pienākumu pret savu valsti un tautu, aktīvi līdzdarbojoties Latvijas republikas (LR) valsts pārvaldes amatpersonu un politisko partiju darbības atbilstībai latviešu tautas vairākuma interesēm kontrolē. Aicinām Jūs vienaldzīgi nevērot politisko procesu norisi Latvijā no televizoru ekrāniem, bet aktīvi iesaistīties Tautvaldības principa realizēšanā LR – Valsts pārvaldes darba kontrole ir pilsoņu pienākums.

Notifications
Clear all

TAUTSAIMNIECĪBA

Tautsaimniecība

Esošajos tirgus un ģeopolitiskajos apstākļos Latvijas ekonomikai svarīgi ir attīstīt rūpniecības nozares ar zemu enerģijas un izejvielu ietilpību – elektronika, optika, smalkmehānika, informācijas tehnoloģijas. 

Nodrošināt valsts garantētus kredītus uzņēmumiem augsto tehnoloģiju ieviešanai un produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanai.

Nodrošināt stingru  valsts regulatora kontroli monopoluzņēmumiem un iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošinošajiem uzņēmumiem.

Visus Latvijas drošībai svarīgos stratēģiskos uzņēmumus saglabāt valsts īpašumā.

Nodrošināt Latvijai piederošo meža zemju saglabāšanu valsts īpašumā un mežu un lauksaimniecības zemju vērtības pieaugumu.

Iesaistīt Latvijas zinātniekus un kompetentus speciālistus  ekonomiski pamatotas valsts attīstības koncepcijas izstrādē.

Risināt jautājumus par Latvijas ekonomikas konkurētspējas palielināšanu (uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, inovatīvu tehnoloģiju izmantošana).

Veicināt ārvalstu investīciju piesaisti un ES fondu pieejamību Latvijas tautsaimniecības uzņēmumiem.

Veicināt jaunu tehnoloģiju izmantošanu visās tautsaimniecības nozarēs, panākot inovatīvu, efektīvu un lietderīgu dabas resursu izmantošanu un samazinot enerģijas patēriņu.

Atbalstīt mazo un vidējo zemnieku saimniecību attīstību.

Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu un netradicionālo lauksaimniecības nozaru attīstību.

Veicināt neapstrādāto lauksaimniecības zemju atgriešanu lauksaimnieciskās  ražošanas apritē.

Veicināt mazo uzņēmēju kooperācijas organizēšanu (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā).

Panākt taisnīgākus – vidējam ES līmenim atbilstošus atbalsta maksājumus lauksaimniekiem.

Panākt izmaiņas likumdošanas aktos, kas liegtu iespējas ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem (pretendenti ar ārzonu kapitālu) piedalīties valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos un konkursos.

Panākt to, ka bezdarbnieku profesionālā pārorientācija ir nedalāmi saistīta ar darbaspēka (pēc profesijām) pieprasījumu reģionos un Latvijā kopumā.

Veicināt Latvijas iedzīvotāju kooperācijas attīstību svarīgākajās dzīves jomās (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā).

Nepieļaut noplicinošo mežsaimniecību. Meža resursu un meža zemju apsaimniekošana jāveic tā, lai saglabātu meža ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras funkcijas gan mūsu dienās, gan nākotnē.

No topics were found here

Scroll to Top